เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นวิทยากร ร่วมกับ ผอ.สทนช.ภาค 1 บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการน้ำอุปโภค บริโภค แบบมีส่วนร่วมลุ่มน้ำน่าน นำเสนอให้ส่วนราชการและกลุ่มผู้ใช้น้ำ จ.น่าน ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการจัดทำ/ขับเคลื่อนโครงการ ฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งรณรงค์ในการจัดทำแผนบริหารจัดการ สร้างสมดุลน้ำในพื้นที่ โดยมี... นาย ชัยณรงค์ วงค์ใหญ่ รอง ผวจ.น่าน เป็นประธาน ฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมน่านตรึงใจ อ.เมืองน่าน จ.น่าน