เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล นำน้ำดื่ม "กองบัญชาการกองทัพไทย" จำนวน 1,000 ขวด มอบให้แก่ รพ.เวียงสา จ.น่าน สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ และบริการแก่ผู้ป่วยที่รักษาตัว รวมถึงประชาชนที่มาเข้ารับการบริการตรวจรักษา และใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของทางโรงพยาบาลต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ รพ.เวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน