เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. มอบพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 135,000 ตัว จาก "โครงการประมงหมู่บ้าน นพค.31 ฯ" ให้แก่ผู้นำชุมชน เกษตรกร และประชาชน ในพื้นที่ อ.ปัว สำหรับนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำของชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อสร้างระบบนิเวศให้มีความความอุดมสมบูรณ์ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ ฐานผลิตพันธุ์ปลา นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน