เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565 ของหน่วยทหารในพื้นที่ จ.น่าน เนื่องในวันกองทัพไทย เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และการน้อมนำเอาพระบรมราโชวาท และนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณไปใช้ในการปฏิบัติราชการของทหารทุกนาย เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนโดยมี... พล.ต. คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38 เป็นประธาน ณ มทบ.38 ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน