เมื่อวันที่ 18 - 19 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ นอภ.ปัว, อปท. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ สำรวจพื้นที่เพื่อขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ (ภูคาโมเดล) ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหากรณีวิพากษ์ระหว่างชุมชนและสร้างพื้นที่ทำกินแก่ราษฎรในพื้นที่ ให้เกิดความรักความสามัคคี ร่วมกันพัฒนาและดูแลป่าต้นน้ำของชุมชนต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ บ.ปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน