เมื่อวันที่ 28 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ปรับพื้นที่สำหรับการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและเป็นแหล่งผลิตอาหารให้สามารถช่วยเหลือประชาชน รวมถึงเป็นพื้นที่ต้นแบบให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา/เรียนรู้ และนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน