เมื่อวันที่ 4 มี.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ประชุมชี้แจงข้อสั่งการที่สำคัญ ของ ผบ.นทพ. และแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วย ให้กำลังพลทุกนายได้รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน สร้างประโยชน์แก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างเต็มขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพ ณ อาคารเฮือนแก้วงาม นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน