เมื่อ 14 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จัดการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา บ.หนองแดงใหม่ ฯ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอ สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้ ซึ่งราษฎรเห็นด้วยในการดำเนินการ ฯ และผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศาลาประชาคม บ.พรหม ม.1 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
เมื่อ 12 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ คณะสงฆ์ จ.น่าน และภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิต โควิดฯ น่าน มอบสิ่งของช่วยเหลือ ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภคและน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลสนามวัดภูเก็ต (แห่งที่ 3 ของ จ.น่าน) สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาและเฝ้าสังเกตอาการป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ฯ ของ จ.น่าน ณ โรงพยาบาลสนามวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน