เมื่อ 27 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล จัดกิจกรรมย่ำโคลนบ่อเก็บน้ำโดยใช้เศษวัชพืช ฟางข้าวและมูลสัตว์ เพื่ออุดรอยรั่วให้บ่อสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และสร้างสารอาหารให้สัตว์น้ำ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลได้เรียนรู้การปฏิบัติตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รวมถึงเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนและนักเรียน ให้สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบและนำไปปรับใช้ได้ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ณ พื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
เมื่อ 27 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.)  โดย  พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน การประชุม/ชี้แจงกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อ.ปัว เพื่อนำเสนอแนว การจัดการและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซากในพื้นที่รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อันจะลดปัญหาต่าง ๆ และสร้างประโยชน์เกษตรกรและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม บก.นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน