เมื่อ 20 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี 2564 และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร นทพ. ประจำปี 2564 ให้แก่บุตรข้าราชการของหน่วยที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีความประพฤติเรียบร้อย และให้โอวาทแก่ผู้รับทุนฯ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนในอนาคตและการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม ณ เรือนแก้วงาม นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
เมื่อ 20 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แปลงของ นาย วิฑูรย์ วรัญสิรภพ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบแก่ราษฎรในพื้นที่ ให้สามารถเข้ามาศึกษา เรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้ ณ บ.สบยาว ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน