รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ปี 2565 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง


19 กันยายน 2565 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รับ “รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นรางวัลที่ได้จากความร่วมมือร่วมใจกันของกำลังพลและครอบครัว ในชุมชน นพค.31 สนภ.3 นทพ.ทุกคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ครับ

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน/เยาวชน จำนวน 80 คน ในหัวข้อเรื่อง ความรักและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย, การขยายผลอุดมการณ์ความรักชาติ/รักแผ่นดิน และพิษภัยของยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ และนักเรียน/เยาวชนในพื้นที่ ณ รร.จตุราษฎร์ศึกษา ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน