รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ปี 2565 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง


19 กันยายน 2565 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รับ “รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นรางวัลที่ได้จากความร่วมมือร่วมใจกันของกำลังพลและครอบครัว ในชุมชน นพค.31 สนภ.3 นทพ.ทุกคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ครับ

ประวัติความเป็นมาของหน่วย


หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็น ผอ.กรป.กลาง


โดยใช้นามหน่วยครั้งแรกว่า หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒ (น่าน)

ต่อมาได้มีการเปลี่แปลงนามหน่วยมาตามลำดับดังนี้
พ.ศ.๒๕๓๐ เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑(น่าน)


พ.ศ.๒๕๓๔ เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ


พ.ศ.๒๕๔๐ เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

 

ปัจจุบัน