วิสัยทัศน์
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑ เป็นหน่วยงานหลักของ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ในพื้นที่ จ.แพร่ - จ.น่าน มีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตราฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ กำลังพลอยู่อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี มีสวัสดิการที่ดี มีความสุขและมีความรักความสามัคคีในองค์กร