รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ปี 2565 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง


19 กันยายน 2565 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รับ “รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นรางวัลที่ได้จากความร่วมมือร่วมใจกันของกำลังพลและครอบครัว ในชุมชน นพค.31 สนภ.3 นทพ.ทุกคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ครับ

วิสัยทัศน์
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑ เป็นหน่วยงานหลักของ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ในพื้นที่ จ.แพร่ - จ.น่าน มีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตราฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ กำลังพลอยู่อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี มีสวัสดิการที่ดี มีความสุขและมีความรักความสามัคคีในองค์กร