รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ปี 2565 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง


19 กันยายน 2565 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รับ “รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นรางวัลที่ได้จากความร่วมมือร่วมใจกันของกำลังพลและครอบครัว ในชุมชน นพค.31 สนภ.3 นทพ.ทุกคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ครับ

เมื่อวันที่ 18 - 20 ก.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ประจำ จ.น่าน จำนวน 100 คน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้สูงอายุสู้วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4 โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ฯ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สามารถพึ่งพากันได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 
เมื่อวันที่ 7 - 8 ก.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ประจำ จ.น่าน จำนวน 100 คน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้สูงอายุสู้วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 3 โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ฯ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สามารถพึ่งพากันได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน