เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะเกษตรกร ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จำนวน 40 คน (เกษตรกรพื้นที่ตำบลเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ, โครงการฟาร์มตัวอย่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (2) "กาแฟศิลาเพชร" และฐานการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ปรับใช้และสามารถขยายผลในชุมชนของตนเองต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 


เมื่อ 19 - 20 ต.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพล ต้อนรับการเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ จ.น่าน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้สูงอายุ สู้วิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 รุ่นที่ 1 โดยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน