เมื่อ 19 - 20 ต.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพล ต้อนรับการเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ จ.น่าน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้สูงอายุ สู้วิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 รุ่นที่ 1 โดยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 11 ส.ค.64  บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ปัว, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและเกษตรกรในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ที่เข้ามาเยี่ยมผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ และจัดกำลังพลเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน