พ.อ.ชูวิทย์  เก่งถนอมม้า

๒๗  พ.ค. ๒๕๐๘ - ๓๐ มี.ค. ๒๕๑๐

พ.อ.จินต์ สุนทรสีมะ

๓๑ มี.ค.๒๕๑๐ - ๓๑ ต.ค.๒๕๑๐

พ.อ.ม.ล,ชัชวาล  สุบรรณ

๑ พ.ย.๒๕๑๐  - ๓๐ ก.ย.๒๕๑๙

พ.อ.วิเชียร  ภู่เจริญยศ

๑ ต.ค.๒๕๑๙ - ๓๑ ม.ค.๒๕๒๒

พ.อ.เผด็จ  เอ็มวงศ์

๑ ก.พ.๒๕๒๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๙

พ.อ.นฤมิตร  ศรัทธา

๑ ต.ค.๒๕๒๙ - ๒ เม.ย.๒๕๓๔

๓  เม.ย.๒๕๓๔ - ๑๔ ก.พ.๒๕๓๘

พ.อ.ทองเทียน  ทัศนไตรลักษณ์

๑๕  ก.พ. ๒๕๓๘ - ๓๑ มี.ค.๒๕๓๙

พ.อ.พงศ์เอก  อภิรักษ์โยธิน

๑ เม.ย.๒๕๓๙ - ๓๑ มี.ค.๒๕๔๔

 พ.อ.ทวีชัย  สิงหเนตร

๑ เม.ย.๒๕๔๔  -  ๓๐ ก.ย.๒๕๔๔

พ.อ.ไพบูลย์  บุญรอด

๑ ต.ค.๔๔ - ๓๑ มี.ค.๒๕๔๘

พ.อ.บุญสันต์  นนทิจันทร์

๑ เม.ย.๔๘ - ๓๐  ก.ย.๒๕๕๑ 

พ.อ.ดำรงค์  คงเดช

๑ เม.ย.๒๕๕๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๖

พ.อ.จตุรภัทร  วงศ์ศรีเผือก

๑ ต.ค.๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗

พ.อ.ยุทธชัย  จันทรวิภาค

๑ ต.ค.๒๕๕๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๑

๑ ต.ค.๒๕๖๑ - ปัจจุบัน