เมื่อวันที่ 14 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ต. พรชัย พวงลำเจียก ผอ.สตป.สจร.ทหาร และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจ การปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ห้วงการตรวจ 14 - 19 ม.ค.65) และเยี่ยมชมการควบคุมสั่งการปฏิบัติงานผ่านห้อง War Room, การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการฟาร์มตัวอย่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (2) "กาแฟศิลาเพชร" ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดยพ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ พล.อ. ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ ผทค.พิเศษ บก.ทท./หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.นทพ. และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย รับฟังบรรยายสรุป ตรวจติดตามงาน ศปก./ศปร./ศจส./ศบภ./งานด้านกำลังพล และโครงการฟาร์มต้นแบบหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (2) "กาแฟศิลาเพชร" ตามนโยบาย ผบ.นทพ.ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน