เมื่อวันที่ 11 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. ณัญฐวุฒิ นิลนนท์ รอง เสธ.นทพ. และคณะ ฯ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย ประกอบด้วย งานก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม, งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้, งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และโครงการเกษตรผสมผสาน ฯ และพบปะกลุ่มราษฎรผู้ได้รับประโยชน์และเครือข่ายนักพัฒนา เพื่อเป็นการรับรู้/รับทราบความเป็นอยู่ของราษฎรและผลของการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ฯ เป็นการเตรียมคน ชุมชนและพื้นที่ ให้เกื้อกูลกับการผนึกกำลังป้องกันประเทศ โดยมี... พ.อ. มนต์รัตน์ รัตนวานิช รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. และ พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ ณ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน