เมื่อวันที่ 18 - 19 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. มนต์รัตน์ รัตนวานิช รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. ตรวจความเหมาะสม, สำรวจพื้นที่และเสนอแนะแนวทาง เพื่อประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลเป้าหมายการช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วย ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายของประชาชน/ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมี... พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 ฯ, กำลังพล นพค.31 ฯ, อปท. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ฯ ให้การต้อนรับ ณ ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน