เมื่อ 15 ก.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.ร.ท. เกริกไชย วจนาภรณ์ จก.กบ.ทหาร และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมความก้าวหน้างานงบประมาณและการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 พร้อมหารือและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการ/ดูแลใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยและ นขต.สนภ.3 นทพ. ตลอดจนติดตามสถานภาพ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล/ยานพาหนะและบ้านพักประจำหน่วย ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน