เมื่อวันที่ 26 เม.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. มนต์รัตน์ รัตนวานิช รอง ผอ.สนภ.3 นทพ.ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย ประกอบด้วย งานก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม, งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้, งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และโครงการเกษตรผสมผสาน ฯ และพบปะกลุ่มราษฎรผู้ได้รับประโยชน์และเครือข่ายนักพัฒนา เพื่อเป็นการรับรู้/รับทราบความเป็นอยู่ของราษฎร เป็นการเตรียมคน ชุมชนและพื้นที่ ให้เกื้อกูลกับการผนึกกำลังป้องกันประเทศ โดยมี... พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 ฯ, กำลังพล นพค.31 ฯ, อปท. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ฯ ให้การต้อนรับ ณ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน 

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.หญิง โสภิตา รณฤทธิวิชัย รอง จก.กง.ทหาร และคณะฯ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมระบบสายงานการเงิน (ส่วนภูมิภาค), ให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน การบัญชี และด้านการสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับกำลังพล และเยี่ยมชมการควบคุมสั่งการปฏิบัติงานผ่านห้อง War Room และพบปะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน/การบัญชีของหน่วย ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน