เมื่อวันที่ 18 - 19 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. มนต์รัตน์ รัตนวานิช รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. ตรวจความเหมาะสม, สำรวจพื้นที่และเสนอแนะแนวทาง เพื่อประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลเป้าหมายการช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วย ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายของประชาชน/ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมี... พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 ฯ, กำลังพล นพค.31 ฯ, อปท. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ฯ ให้การต้อนรับ ณ ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน 


เมื่อวันที่ 19 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ ผบ.นพค.สนภ.1 นทพ. ในการเดินทางมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วย ประกอบด้วย ชมการควบคุมสั่งการปฏิบัติงานผ่านห้อง War Room, การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ, โครงการฟาร์มตัวอย่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (2) "กาแฟศิลาเพชร", ฐานการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด และแปลงผัก "ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหาร" ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน