เมื่อ 30 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ศบภ.นพค.31 ฯ จำนวน 12 นาย พร้อมยานพาหนะ เข้าสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก พัดเส้นทางคมนาคมของหมู่บ้านขาดออกจากกัน จำนวน 2 จุด ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรได้ ณ บ.ตาน้อย ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน ผลการปฏิบัติ 1. สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น มีดังนี้- เส้นทางคมนาคม จำนวน 2 จุด ขาดออกจากกันไม่สามรถสัญจรระหว่างหมู่บ้านและเข้าพื้นที่การเกษตร/พื้นที่ทำกินได้
- ประชาชนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
2. ประสานผู้นำชุมชนและประชาชน เพื่อรับทราบความต้องการพื้นฐานที่จะเข้าให้การช่วยเหลือต่อไป
3. ศบภ.นพค.31 ฯ จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ พร้อมให้การช่วยเหลือ และจะรายงานให้ทราบเมื่อมีการปฏิบัติ

เมื่อ 28 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ร่วมกับ ปกครอง อ.ปัว, ร้อย อส.ปัว และเจ้าหน้าที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว ดำเนินการจัดเตรียมและติดตั้งสิ่งของ/อุปกรณ์ ภายในอาคารอเนกประสงค์วัดภูเก็ต เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ของ จ.น่าน มีขนาด 120 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 และพักรอประเมินอาการ ก่อนประสานส่งต่อให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามระบบสาธารณสุข และเป็นไปตามมาตรการการป้องกัน ฯ ของทาง จ.น่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 19 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ศบภ.นพค.31 ฯ พร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์ ดำเนินการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ แนะนำและเน้นย้ำความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพล เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาจได้รับผลกระทบและลดความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในห้วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ แม่น้ำน่าน (ท่าน้ำ บ.เชียงแล) ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน


เมื่อ 3 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.)  โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ศบภ.นพค.31 ฯ พร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์ดำเนินการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบและลดความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในห้วงฤดูฝนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ แม่น้ำน่าน (ท่าน้ำ บ.เชียงแล) ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน