รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ปี 2565 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง


19 กันยายน 2565 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รับ “รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นรางวัลที่ได้จากความร่วมมือร่วมใจกันของกำลังพลและครอบครัว ในชุมชน นพค.31 สนภ.3 นทพ.ทุกคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ครับ

เพลงธงชาติ เวอร์ชัน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31

 

รางวัลที่ 1 รางวัลผลการปฏิบัติงานปฏิบัติงานดีเด่น " ดีมาก "

นพค.31 สนภ.3 นทพ. รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ  ส่วนราชการปฏิบัติงานดีเด่น # หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย พ.อ.ดร.รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ฯ เข้ารับรางวัลจาก พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย

รางวัลที่ 2 วีดีทัศน์ชนะเลิศการประกวดผลงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔

 
 

วีดีทัศน์ชนะเลิศการประกวดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ นพค.๓๑ ใน ศปร. ประจำปี ๒๕๖๔

 
 

รางวัลที่ 3 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤทธิ์ผล ระดับดี ในโครงการภูคาโมเดล

 

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤทธิ์ผล ระดับดี ในโครงการภูคาโมเดล จ.น่าน อีก 1 ความสำเร็จของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ขอขอบคุณ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่สนับสนุน ให้แรงกาย แรงใจ และความทุ่มเท ร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงาน ขยายผลพระราชดำริ สู่การนำไปใช้จริงและได้ผลเป็นที่ประจักษ์จริง

รางวัลที่ 4 วีดีทัศน์ชนะเลิศ กิจกรรมปลูกผักแบบพอเพียงในหน่วยทหาร

รวมคลิปศูนย์การเรียนรู้ ฯ นพค.๓๑

 

รวมคลิปการปฏิบัติงาน โคก หนอง นา โมเดล นพค.๓๑

 

รวมคลิปการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย

 

รวมคลิปการช่วยเหลือผู้ป่วยและปรับปรุงสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้