รางวัลผลการตรวจการปฏิบัติงานตามนโยบายและการพัฒนาหน่วย

 

วีดีทัศน์ชนะเลิศการประกวดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ นพค.๓๑ ใน ศปร. ประจำปี ๒๕๖๔

 

รวมคลิปการช่วยเหลือผู้ป่วยและปรับปรุงสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้

รวมคลิปการปฏิบัติงาน โคก หนอง นา โมเดล นพค.๓๑

 

รวมคลิปการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย

 

รวมคลิปศูนย์การเรียนรู้ ฯ นพค.๓๑